Samstag, 22.2.2020, ab 22:00 Uhr Nana und Eric Asamoah