Saturday, 14.11.2020, from 20:00 Lobgesang von Felix Mendelssohn Bartholdy