Tuesday, 25.1.2022, 20:00 to 22:30 The Spirit of Freddie Mercury