Tuesday, 24.3.2020, 20:00 to 22:30 The Spirit of Freddie Mercury