Wednesday, 14.7.2021, from 19:00 Medley Folkband: Irish Folk & Blues Night