Saturday, 24.10.2020, 19:30 to 22:00 Medley Folkband