Tuesday, 21.7.2020, 20:30 to 21:30 Ensemble Classico