Tuesday, 21.7.2020, 18:30 to 19:30 Ensemble Classico