Wednesday, 3.6.2020, from 19:30 Asya Fateyeva & Valeriya Myrosh